4family *RESORT*SPA*

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 1. Obiekt prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych, wynajmu pokoi gościnnych.

 2. Klienci korzystający z usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb managera obiektu.

 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

 4. Należność gotówkowa za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu. Prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku -nie dotyczy płatności dokonanych on-line.

 5. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dowodem osobistym /dokumentem z fotografią/.

 6. Śniadanie wydawane jest w godzinach od 8:00 do 10:00.

 7. Aneks kuchenny z jadalnią dostępny jest dla gości w godzinach 10:30-17:00 i 19:00-22-00.

 8. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

 9. W obiekcie obowiązuje doba hotelowa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz.11:00 w dniu wyjazdu.

 10. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Nie można uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

 11. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest płatny i niestrzeżony/monitorowany opłata 30 zł doba.

 12. Klient przywożący ze sobą psa lub kota obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym gościom bądź pracownikom, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy. Nie dozwolone jest pozostawianie psa bez opieki w pokoju. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje.

 13. Za pobyt zwierząt pobierana jest opłata w wysokości 30 zł/doba .

 14. Pobyt innych zwierząt niż psy lub koty, należy uzgodnić z managerem obiektu.

 15. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju gościnnym mienie klienta.

 16. Cisza nocna trwa w godzinach 22:00 – 6:00.

 17. Każdy z Państwa w zależności od rodzaju wynajmowanego pokoju otrzymuje klucz do pokoju , do drzwi tarasowych, okien, kartę do włącznika prądu oraz klucz do drzwi wejściowych. Prosimy o zamykanie ich za sobą podczas trwania ciszy nocnej.

 18. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

 19. Dzieci pozostają pod pełną opieką rodziców lub innych opiekunów na terenie całego obiektu i terenu przynależnego do obiektu.

 20. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy suszarek, ładowarek, czajników i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 21. Przy rezerwacji stosuje się wpłatę zadatku w wysokości 50% ogólnej kwoty zamówienia.

 22. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

 23. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji , odwołanie rezerwacji możliwe tylko po kontakcie telefonicznym, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

 24. Przy organizacji większych imprez, jak np. pobyt grup wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.

 25. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: - - --- będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

- które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

 1. W obiekcie zabronione jest:

- zakłócanie spokoju,

- zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami ) po godzinie 22:00,

- zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,

- palenie tytoniu na terenie obiektu.

 1. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.

 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te, przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.

 3. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody, gazu oraz awarii Internetu.

 4. Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.4familyresortspa.pl oraz w pokojach gościnnych.

 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia swoich danych w bazie danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

4family *RESORT*SPA*